Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Comenius – ,,Otworzyć się, aby poznać innych”.

Comenius – ,,Otworzyć się, aby poznać innych”.

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie od września 2011  rozpoczyna się projekt COMENIUS. Szkoła  współpracuje z partnerską szkołą 
Lycee Monge la  Chauviniere w Nantes (Francja)
oraz nawiązała w tym roku kontakt ze szkołami:
Scoala cu clasele I – VIII „Roman  – Musat” w Roman (Rumunia),
Instituto Leonardo da Vinci we Fiumicino (Włochy),
Instituto Alta  Axarquia w Periana ( Hiszpania) .


 Koordynatorem projektu jest Pani Lidia Gruda, nauczyciel języka francuskiego w naszej szkole.

Tytuł projektu:  ,,Otworzyć się, aby poznać innych”.

 
    Uczniowie i nauczyciele, korzystając ze środków finansowych przyznawanych przez Komisję Europejską, zrealizują projekt międzynarodowy we współpracy ze szkołami partnerskimi z czterech krajów europejskich.

   Podejmowane działania wpłyną na wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania w naszej szkole,  wiążą się również ze zdobywaniem nowych umiejętności zarówno przez nauczycieli jak i uczniów. Szkoła jest kreatywna, nowoczesna, pracująca według najnowszych metod, wykorzystująca środki Unii Europejskiej do podniesienia jakości edukacji.

 
Czas trwania projektu przypada na lata 2011 – 2013

Cele konkretne partnerskiego projektu :

– wyrazić jednocześnie tożsamość narodową i różnorodność kulturową każdego kraju partnerskiego;

– zwrócić uwagę uczestników: uczniów , nauczycieli , rodziców , społeczność lokalną na różne metody pracy, różnorodność zbliżeń kulturowych i pobudzić  ciekawość

– przekazać swoją wiedzę i znajomość na temat swojego dziedzictwa narodowego i wymiaru kultury europejskiej;

– promować szacunek dla różnych sposobów wyrażania się w kulturze, mając na uwadze tworzenie społeczeństwa europejskiego , które ,,jednoczy się w swojej różnorodności,”

– zachęcić do dialogu między kulturami, który zapewni wymianę doświadczeń intensywną i ciągłą;

– poznać przyrodę ,historię, tradycje, sztukę, gastronomię, specyfikę  kultury każdego kraju;

– faworyzować porozumienie między różnymi partnerami wielojęzycznymi poprzez używanie języka francuskiego i języków partnerskich podczas realizacji projektu;

– stworzyć możliwość porozumiewania się różnymi językami stosując strategie , które przełamią bariery , promować naukę języków obcych także mniej znanych;

– rozwijać metody współpracy w grupie między szkołami partnerskimi;

– zachęcać partnerów do pomocy i do tolerancji względem  różnic zarówno kulturowych, ekonomicznych, etnicznych, fizycznych, religijnych odrzucając nietolerancję i ksenofobię;

– wymienić się informacjami na temat swoich krajów, systemów nauczania wykorzystując nowe technologie informatyczne aby być siebie bliżej;

Nasz projekt ma zamiar pokazać w jaki sposób różnorodność kulturowa jest dziedzictwem wspólnym ludzi i musi być  sławiona i poznawana dla dobra nas wszystkich.

Cele do osiągnięcia :

– praca w ekipie, organizacja warsztatów, debat ,tworzenie dziennika projektu, wystawy fotograficzne, plakaty

– korespondencja projektu-forum, chat, wideokonferencje, e-mail, strony internetowe

Projekt przewiduje :

– poszerzenie horyzontów kulturowych społeczności szkolnej i lokalnej zachęca do dialogu
i promuje obywatelstwo europejskie aktywne wśród młodych ludzi i innych osób zaangażowanych w projekt;

– zrozumienie lepsze znaczenia dobrych praktyk w szkołach i wzrost motywacji do nauki języków obcych;

– kształcenie ustawiczne nauczycieli i osób uczestniczących w projekcie w czasie spotkań;

– wymiana doświadczeń przedstawicieli szkoły;

– lepsza świadomość obywateli europejskich dzięki działaniom i tematom mających na celu poznanie: kultur, historii, środowiska, zdrowia i tożsamości:

– konsolidacja tożsamości europejskiej  dzięki pracy w zespole uczestników 5 różnych  krajów, porozumiewając się francuskim i angielskim jako językami pracy;

– kontakt z językami mniej znanymi, nabycie pewnej bazy początkowej;

– uczestnictwo aktywne personelu administracyjnego, technicznego i innych społeczności szkolnych;

– integracja uczniów, zapewnienie równych szans , przeciwdziałanie zaniedbaniu i niepowodzeniom szkolnym; promocja współpracy europejskiej, nauka szacunku dla innych kultur, zrozumienie wspólnoty. Nauczyciele zapoznają się z innymi systemami szkolnymi a uczniowie podczas mobilności odkryją rzeczy , których nie odkryliby nigdy na lekcjach.

– wymiana opinii w bezpośrednim kontakcie , odkrycie różnic i podobieństw kulturowych
i przeciwdziałanie stereotypom  jest największa  wartością edukacji europejskiej . To będzie miało dobry wpływ na życie w kontekście europejskim.

REZULTATY I WYNIKI

wrzesień,   październik  2011

– Wymiana fotografii informacji drogą internetową, telefoniczną, faxem, pocztą, e-mail, video.

– Utworzenie kącika projektu w partnerskich szkołach

 listopad 2011  

  – Spotkanie projektowe w Polsce.

– Prezentacja  każdej szkoły -foldery , albumy, fotografie, CD, DVD

– Wybór logo projektu.

– Utworzenie dziennika projektu – koordynator: szkoła hiszpańska

 listopad, grudzień 2011

  – Broszura na temat dziedzictwa każdego kraju jako rezultat spotkania i wspólnej pracy 

 – Koordynator szkoła rumuńska  ,wystawy cykliczne w szkołach

– Tradycje z okazji Bożego Narodzenia w Europie-rysunki, plakaty, afisze, tradycyjne przedmioty.

styczeń 2012

 – Realizacja strony internetowej projektu i wspólnej platformy

marzec 2012

 – Spotkanie projektowe we Francji.

 – Prace związane z projektem umieszczone  na Google Earth – koordynator szkoła francuska

maj 2012

– Spotkanie projektowe w Rumunii.

– Przewodnik gastronomiczny przepisy dań tradycyjnych danego kraju – koordynator szkoła polska

listopad 2012

 – Wideo dotyczące przedstawień

 – Teatr/malarstwo/muzyka/folklor/taniec/balet-przedstawione przez każdą szkołę

marzec  2013 

– Spotkanie projektowe w Hiszpanii.

– Dowód tożsamości europejskiej (CD/DVD/broszura)wynik wspólnej pracy na temat tożsamości narodowych

maj 2013

– Spotkanie projektowe we Włoszech.

– Słownik wielojęzykowy kulturowy (słowa i wyrażenia  związane z kulturą, przysłowia,
w 6 językach) koordynator szkoła włoska

 PODZIAŁ ZADAŃ

 Zadania wszystkich organizacji

Szkoła polska będzie koordynatorem między partnerami, będzie zapewniała sprawne porozumienie i rozwiązywała ewentualne problemy ,które się pojawią. Będzie odpowiedzialna za realizację celów  projektu i zakres działań przewidzianych. Wykona przewodnik gastronomiczny.

Szkoła rumuńska wykona publikację broszury dotyczącą całości dziedzictwa kulturowego i przekaże partnerom.

Szkoła hiszpańska będzie odpowiedzialna za ewaluację działań projektu i mobilności za pomocą dziennika projektu.

Szkoła francuska będzie miała za zadanie tworzenie kalendarza mobilności  i organizację działań  na Google Earth

Szkoła włoska  dokona publikacji słownika wielojęzykowego i spektaklu jako wydarzenie kulturalne.

Wszystkie szkoły będą miały zadania wspólne :

– przygotowanie i realizację spotkanie zgodnie z kalendarzem mobilności,

– przygotowanie wymiany młodzieży,

– przygotowanie i realizację wystaw ,,Kącik projektu europejskiego”

– przydział zadań,

– realizacja i ewaluacja działań  i zadań projektu we wszystkich przewidzianych założeniach,

– publikacja i dystrybucja produktów końcowych.

W każdej szkole będą organizowane spotkania zaplanowane co miesiąc zespołu nauczycieli  oraz spotkania  uczniów co tydzień zaangażowanych w projekt. Te zespoły zapewnią realizację
i ewaluację  projektu. Na końcu projektu będą stworzone wspólnie CD/DVD (muzyka , taniec, obyczaje, tradycje). Partnerzy stworzą wspólnie dokument tożsamości europejskiej zawierające informacje osobiste i ukazujące ich postawy wobec ich narodowości. Spotkania projektowe pozwolą na kontrolę i podsumowanie realizowanych zadań.