Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Historia szkoły

W październiku 1960 r. dzięki staraniom społeczeństwa Bychawy powstaje Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Jej siedzibą był plac dworski, własność Skawińskich w Dużej Woli. W tym budynku mieściła się szkoła i internat. Praktyczna nauka zawodu odbywała się w zaadoptowanym w tym celu budynku inwentarskim. Pierwszym dyrektorem szkoły był Tadeusz Sowa. Jemu przypadł najtrudniejszy okres organizowania szkoły. Dnia 01.03.1961 r. na stanowisko dyrektora został powołany mgr Kazimierz Malawski. Istniały wówczas 2 odziały o specjalności – mechanik maszyn rolniczych. Z dniem 01.09.1961 r. funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Tadeusz Bartyzel, zaś kierownikiem internatu zostaje Józef Maśluch.
01.09.1962 r. dyrektorem zostaje Kazimierz Makarewicz. Mimo trudności lokalnych i organizacyjnych w czerwcu 1963 r. 46 absolwentów ukończyło Z.S.M.R. W roku szkolnym 1963/64 władze kuratoryjne stanowisko dyrektora powierzyły inż. Z. Kawczyńskiemu, który czyni starania nad poprawą bazy materialnej i warunków pracy szkoły, w ich wyniku od 01.09.1963 r. szkoła otrzymała 5 sal lekcyjnych w budynku LO.
W roku szkolnym 1965/66 szkoła liczyła już 9 oddziałów. W tym roku rozpoczęto szkolenie o nowej specjalności – ślusarz mechanik. W tym okresie szkoła prowadzi ożywioną działalność społeczną i wychowawczą. Włącza się do prac społecznych na rzecz środowiska m.in. młodzież posadziła ok. 300 szt. Drzewek i krzewów ozdobnych przy szkole i na terenie miasta. Dyrekcja czyni usilne starania aby doprowadzić do realizacji zaplanowaną budowę szkoły i warsztatów.
Rok szkolny 1966/67 przyniósł nowe zmiany personalne. Kierownikiem internatu zostaje mgr inż. Karol Zalewski. W 1967 roku rozpoczęto budowę warsztatów szkolnych. Nauczyciele i młodzież pomagają przy budowie. Szkoła otrzymuje zwiększone zadania planowe. W roku 1968/69 do klas I-szych przyjęto 120 uczniów, w tym 20 dziewcząt do klasy o specjalności ślusarz-mechanik. Warunki lokalne są nadal bardzo trudne. Przy zwiększającej się liczbie uczniów, lekcje odbywają się w salach, suterenie budynku LO. Pomimo trudności podnosi się poziom dydaktyczno-wychowawczy szkoły, coraz więcej absolwentów kontynuuje naukę w technikum.
Późną jesienią 1969 roku zostały oddane i zagospodarowane nowoczesne warsztaty szkolne. Znalazły tam pomieszczenia wszystkie działy produkcyjne wraz z częścią biurową. Część produkcyjna to: hale napraw maszyn, obróbka mechaniczna, obróbka ręczna, spawalnia, kuźnia, szlifiernie, rozdzielnia, wypożyczalnia narzędzi, stolarnia, dział elektryczny, kontrola techniczna, magazyny, archiwa, oraz stołówka z zapleczem. Dnia 01.10.1970r. na otrzymany przez szkołę etat z-cy dyrektora ds. pedagogicznych zostaje mianowany Józef Maśluch. Czynione są starania o doprowadzenie wody bieżącej do internatu i o zatwierdzenie planu budowy nowej szkoły.
01.09.1972 roku stanowisko dyrektora objął mgr Józef Maśluch, zastępcą został inż. Z. Kawczyński. Na wiosnę 1973 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły. Z uwagi na trudności finansowe nastąpiła zmiana projektu budowy z 15 na 9 izbowy. Rada Pedagogiczna i młodzież pomagają w robotach ziemnych i budują drogę dojazdową do szkoły Bychawa – Kosarzew. 340 uczniów rozpoczyna rok szkolny 1973/74 w szkole LO z nadzieją, że w najbliższym czasie zostanie oddany do użytku nowy budynek ich szkoły.
W 1973r. szkoła zmienia nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową. Budynek został oddany do użytku we wrześniu 1974r. Podniesiono stopień organizacyjny szkoły, powołano 3-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ. W roku szk. ’75/76 zadania planowe zostały zwiększone o oddział krawiecki o specjalności krawiec odzieży damskiej lekkiej, gdzie przyjęto 40 uczennic.
Szkoła uaktywniła swą działalność, m.in. utworzono zespół taneczny i instrumentalno-wokalny. Z funduszu Komitetu Rodzicielskiego kupiono stroje ludowe. Ożywiło się życie kulturalne, odbywają się różnorodne imprezy. W roku szkolny ’76/77 po raz pierwszy rozpoczęła naukę klasa Technikum Mechanicznego o profilu naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Wraz z podniesieniem stanu organizacyjnego szkoły, 01.09.78r. przemianowano jej nazwę na Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie. Zmieniono wówczas kierunek kształcenia z mechanizacji rolnictwa na samochodowy. W roku szk. ’80/81 zwiększono zadania planowe o 1 oddział technikum 5 letniego na podbudowie 8 klasowej szkoły podstawowej. Kadra pedagogiczna została ustabilizowana i wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w swoich specjalnościach.
Ambicją szkoły było posiadanie sztandaru i Patrona, na którego został wybrany mjr Henryk Dobrzański „Hubal”. Fundatorem sztandaru był Komitet Rodzicielski. Uroczystość wręczenia sztandaru i nadania szkole imienia odbyła się 01.10.1988r. Od tej pory dzień 1 października jest co roku obchodzony uroczyście, jako Dzień Patrona-Święto Szkoły.