Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Internat

Internat

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO W BYCHAWIE

1. Internat jest miejscem, w którym należy dążyć do tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej wychowaniu młodzieży, nauce oraz właściwym relacjom wśród wychowanków. 

ZADANIA INTERNATU 

1. Zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych, żywieniowych i sanitarnych.

2. Stworzenie warunków sprzyjających nauce, rozwijaniu różnorodnych zainteresowań.

3. Stworzenie warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.

4. Kształtowanie właściwych postaw społecznych, tolerancji, wzajemnego zrozumienia, życzliwości i odpowiedzialności.

5. Wychowanie w szacunku do symboli i tradycji narodowych.

FUNKCJONOWANIE INTERNATU

1. Funkcjonowanie placówki nadzoruje dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

2. Wychowawcy pracujący w Internacie wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych.

 3. Wychowawcy sprawują opiekę według harmonogramu dyżurów . 

4. W internacie, w miarę możliwości lokalowych, mogą mieszkać uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych , którzy nie maja możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania oraz uczniowie z Ukrainy.

 5. Na początku roku szkolnego, ustala się harmonogram dnia powszedniego oraz weekendów, który podaje się do wiadomości wychowanków. 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

1. Mieszkaniec Internatu ma prawo do:

a) Zakwaterowania, w miarę możliwości zgodnie z jego sugestiami;

b) Całodziennego wyżywienia;

c) Opieki pielęgniarskiej i lekarskiej na zasadach ustalonych przez dyrekcję z miejscowym SP ZOZ;

d) Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki własne, rozwijania zainteresowań;

e) Korzystania z urządzeń rekreacyjno – sportowych szkoły i sprzętu sportowego;

f) Korzystania z wi-fi i sprzętu RTV w godzinach określonych planem dnia;

g) Korzystania w wyznaczonych godzinach z Sali cichej nauki i pracowni komputerowej;

h) Korzystania z pomocy wychowawców, kolegów w rozwiązywaniu problemów osobistych, związanych z nauka lub pobytem w internacie;

i) Opieki zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed różnymi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

j) Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu;

k) Uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w szkole i w internacie (o ile nie narusza to rozkładu zajęć internackich) za wiedzą wychowawców;

l) Uczestnictwa w życiu kulturalnym, np. wyjścia do kina, teatru, muzeum;

m) Opuszczania Internatu w czasie określonym w rozkładzie dnia;

n) Zwolnienia z Internatu w sytuacjach szczególnych, tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Mieszkaniec Internatu ma obowiązek:

a) Przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego;

b) Zapoznania się z regulaminem Internatu i bezwzględnie go przestrzegać;

c) Wykupienia posiłków w Internacie – potwierdzeniem zakupu jest bon żywieniowy;

d) Przestrzegania ustalonego porządku dnia;

e) Dbania o wspólne dobro materialne (meble, pościel, armaturę łazienkową i in.);

f) Poszanowania mienia współmieszkańców;

g) Utrzymywania higieny osobistej, estetyki pomieszczeń internackich;

h) Punktualnego rozpoczynania nauki własnej oraz właściwego zachowania w czasie jej trwania;

i) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za umyślne uszkodzenie sprzętu i różnych urządzeń;

j) Przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ, sanitarno – epidemiologicznych;

k) Spełniania poleceń wychowawców, opiekunów;

l) Pełnienia w wyznaczonym terminie dyżurów w Internacie i stołówce szkolnej;

m) Systematycznego i terminowego uiszczania opłat za zakwaterowanie i wyżywienie (do 10 dnia każdego miesiąca);

n) Odnoszenia się z szacunkiem do wychowawców/ opiekunów i współmieszkańców oraz pracowników szkoły

NA TERENIE INTERNATU ZABRANIA SIĘ:

1. Spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków psychoaktywnych oraz przebywania pod ich wpływem.

2. Przechowywania i rozprowadzania w/w środków.

3. Przyjmowania leków bez wyraźnych zaleceń lekarza.

4. Wprowadzania do Internatu, bez zgody wychowawcy, osób nie będących jego mieszkańcami. 5. Samowolnej zamiany miejsc zakwaterowania, przenoszenia mebli lub innego sprzętu internackiego.

6. Przechowywania drogocennych przedmiotów, przetrzymywania dużych sum pieniędzy (wychowawcy nie ponoszą za nie odpowiedzialności).

PLAN DNIA

6:30 – pobudka
7:00 – 7.30 śniadanie
7.30-14.30 zajęcia lekcyjne
12.00-13.00 obiad
po zakończonych zajęciach lekcyjnych do godz. 16.00- czas wolny z możliwością wyjścia do sklepu i na spacer( wpis do zeszytu wyjść- obowiązkowo!)
15.45-15,50 -przygotowanie do  nauki własnej
16.00-18.00 – nauka własna
18.00- 19.00 kolacja
19.00 -20:00 – czas wolny na terenie internatu
19:00 – 21:00 – zajęcia zorganizowane na terenie szkoły(zajęcia świetlicowe, zaj. sportowe)
21.00-22.00-toaleta wieczorna
od godz. 21.00 wychowankowie przebywają w swoich pokojach
22:00- 6.00 – cisza noccna

czwartki – porządki generalne  w pokojach sypialnych
Konkurs czystości
pon- niedz (zajęcia świetlicowe , zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe)                                            

ZASADY UŻYTKOWANIA PRALNI

1. czas prania: codziennie( oprócz niedziel i świąt) w godzinach: 14.00-20.00
2. pralnię udostępnia wychowawca dyżurujący i sprawdza ilość prania.
3. do bębna pralki należy włożyć zalecaną na pralce ilość prania
4. suszarka może być używana tylko po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą.
5. pranie wywieszamy w miejscu do tego przeznaczonym – należy wywiesić odzież na suszarki