Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada szeroką wiedzą z zakresu budowy, obsługi i naprawy pojazdów, ale również na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Diagnozuje oraz naprawia podzespoły i zespoły samochodów osobowych, sprawdza ich stan techniczny, może również dokonywać niezbędnych regulacji i konserwacji pojazdów.

Do głównych zadań mechanika pojazdów samochodowych należy: przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy, sporządzanie protokołów przyjęcia, sprawdzanie działania pojazdów oraz zespołów i podzespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych, ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów, dokonywanie wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdów, sprawdzanie i ustawianie zbieżności kół pojazdów, wykonywanie prac demontażowo – montażowych, dorabianie i dopasowywanie części, sprawdzanie jakości wykonanych prac obsługowo – naprawczych oraz wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i naprawy.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Niezbędne do uzyskania kwalifikacji są umiejętności wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy motoryzacji z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Przepisy ruchu drogowego; Technologia obsługi pojazdów samochodowych; Technologia diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych; Język angielski w branży samochodowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Techniki wytwarzania; Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „mechanik pojazdów samochodowych” powinny charakteryzować:

 • sprawność układu mięśniowo – szkieletowego,
 • sprawność układu oddechowego
 • sprawność układu kostno – stawowego,
 • ostrość słuchu i wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość,
 • zdolności manualne i techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, zdolność do współdziałania w zespole, samodzielność, samokontrola, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, rzetelność i dokładność, wysoka samodyscyplina.

Osoba, która zamierza wykonywać zawód mechanika pojazdów samochodowych powinna systematycznie doskonalić się i podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach branżowych.

Możliwości zatrudnienia

Mechanik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie w fabrykach samochodów przy wszystkich etapach procesu technologicznego produkcji pojazdów samochodowych, służbach technicznych obsługi pojazdów w firmach transportowych, zakładach usługowo – naprawczych,  stacjach serwisowych, stacjach kontroli pojazdów, salonach samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami, firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych. Przedstawiciel zawodu może prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.