Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Moje ambicje – moja przyszłość

Moje ambicje – moja przyszłość

Projekt realizowany przez Powiat Lubelski na postawie umowy nr 436/POKL.09.02.00-06-079/10-00 zawartej w dniu 18.11.2010r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 Cel główny: rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy. Cele szczegółowe:

* Podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
* Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych, językowych.
* Wzrost umiejętności zawodowych i przedsiębiorczych uczniów w praktycznych sytuacjach zawodowych w oparciu o nowoczesny sprzęt i bazę techniczną.
* Podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez programy rozwojowe szkół.

 W naszym zespole szkół programem, realizowanym w okresie od 01.02.2011 do 27.01.2013r. objętych zostanie 160 uczniów
i 11 nauczycieli.

Projekt dotyczy podniesienia jakości kształcenia i wzmocnienia rozwoju kompetencji kluczowych, i umocnienia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Technikum i ZSZ zgodnych
z potrzebami rynku w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych takich jak:

 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:

 * Języka polskiego, prowadzone przez Panie Annę Prajsnar i Jolantę Szpytma,

* Języka niemieckiego, prowadzone przez Panią Justynę Werszko,

* Matematyki, prowadzone przez Panią Agnieszkę Siek,

 – Warsztaty Grafiki Komputerowej, prowadzone przez Panów Tomasza Stoczkowskiego i Roberta Skoczylasa,

– ABC małego biznesu, prowadzone przez Panie Urszulę Wilkołazką i Monikę Stanicką,

– Diagnostyka, prowadzona przez Panów Mirosława Głazika i Marka Fijołka,

– Kurs spawacza, prowadzony przez Pana Władysława Krzysiaka,

 
Szkolnym koordynatorem projektu jest Pan Mirosław Wieczorkiewicz.