Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

My Europe, my life, my future

My Europe, my life, my future

„ My Europe, my life, my future” to projekt, którego głównym celem jest rozwijanie umiejętności językowych, informatycznych i kluczowych poprzez realizację działań  związanych z zagadnieniami z zakresu sportu, muzyki, kuchni, historii i tradycji przy użyciu innowacyjnych metod, technologii komputerowej .  Dziedzictwo kulturowe nie będzie samo w sobie celem ,lecz środkiem do osiągnięcia celów projektu, ułatwiającym naukę i rozwój osobisty. Udział w projekcie to przygoda służąca wzbogaceniu oferty edukacyjnej.  Koncentruje się na wykształceniu w młodych ludziach poczucia przynależności do prężnie rozwijającego się zarówno nowoczesnego jak i bogatego w tradycje europejskiego świata, ponad podziałami kulturowymi.

Inne cele to:

– zachęcić uczestników do opracowania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych

– edukacja interkulturowa (odnalezienie różnic i podobieństw pomiędzy kulturami, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, kształtowanie postawy tolerancji;

– pomaganie uczniom w zdobyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego;

-pobudzenie kreatywności i wyobraźni uczniów poprzez różnorodne działania, metody pracy.

Jesteśmy coraz bardziej konfrontowani z różnorodnością kulturową. Mondializacja rynków ekonomicznych, otwarcie granic i wzrost ludności powoduje że powinniśmy się coraz bardziej komunikować ze sobą na płaszczyźnie światowej, spotykać, współistnieć i współpracować we wspólnym kontekście językowym i socjokulturowym. Wymieniać się poglądami, kształcić się wzajemnie.

My Europe, my life, my future” to projekt, którego celem jest rozwinięcie  umiejętności językowych, informatycznych i kluczowych poprzez realizację działań  związanych z dziedzictwem kulturowym, dając możliwość wszystkim uczestnikom odkrywania , znalezienia wspólnego związku, zdobycia wiedzy i rozumienia kultury we wszystkich jej aspektach. Projekt ma na uwadze szczególnie rolę nauczania właściwą dla danej kultury, a szczególnie rolę języków obcych , oraz nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, które są niezbędne w organizacji projektu. Projekt przyczyni się do wykształcenia  podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego Obywatela Europy. Dziedzictwo kulturowe będzie środkiem do osiągnięcia celów projektu, ułatwiającym naukę i rozwój osobisty.

Uczestnikami projektu są uczniowie i nauczyciele z 6 państw europejskich: Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumuni, Portugalii i Grecji. Są to szkoły o różnych kierunkach kształcenia, w większości szkoły zawodowe, techniczne.  W każdym spotkaniu udział weźmie 11 uczniów i 6 nauczycieli z tych państw jak również społeczność szkolna i lokalna szkoły goszczącej. Jednak swoim oddziaływaniem projekt obejmie znacznie więcej uczestników: uczniów, rodziców, nauczycieli, lokalnych uczestników. Zakładamy, że swoim oddziaływaniem obejmi1200 uczestników z 6 partnerskich państw.

W projekcie zaplanowano 6  krótkoterminowych spotkań projektowych. Na każde spotkanie wybraliśmy tematy przewodnie powiązane z  wybranym aspektem kultury: Polska-  taniec, Rumunia-  sport,  Bułgaria – muzyka , Portugalia – Sławne postacie ,Grecja – zwyczaje i obyczaje , Chorwacja – kuchnia. Przed każdym spotkaniem uczniowie w swoich szkołach będą zgłębiać temat spotkania, przygotują prezentacje, filmy, wideo, albumy ze zdjęciami., przeprowadzą ankiety, wyszukają informacje, nauczą się swojego tańca, piosenki, wykonania potrawy. Zgromadzone materiały zostaną  zaprezentowane partnerom podczas spotkania i wykorzystywane w pracach grup międzynarodowych. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, lekcjach edukacyjnych, zajęciach sportowych, artystycznych, tanecznych, językowych, kulinarnych, konkursach, quizach. Po spotkaniach uczniowie i nauczyciele podzielą się  prezentacjami i innymi materiałami z pozostałymi uczestnikami w szkole, rodzicami, nauczycielami podczas spotkań, apeli. Przygotują wystawy, fotogalerie, filmy, prezentacje. Za pomocą ankiet, kwestionariuszy, rozmów, obserwacji, wywiadów zostaną ocenione działania projektowe, postępy oraz stan wiedzy uczniów. Międzynarodowe spotkania projektowe w Grecji i Bułgarii służyć będą sprawnemu zarządzaniu i koordynowaniu projektem.

Wprowadzając metody takie jak :metoda projektu, , metoda web quest, zajęcia warsztatowe podczas których wiedzę teoretyczną wykorzystają w praktyce , metoda uczenia się przez działanie, poprzez współpracę, praca w grupach ( również międzynarodowych) zwiększy skuteczność uczenia, wzrośnie motywacja do nauki i działania, rozwinie się kreatywność uczniów i twórcze myślenie, wzrośnie aktywność. Ułatwią one proces zdobywania wiedzy , czyniąc naukę bardziej urozmaiconą.