Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Nowe kwalifikacje

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe
Beneficjent: Powiat Lubelski
Koszty ogółem: 4 342 296,50 zł
Wkład własny: 434 230,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 780 uczniów, wzrost kompetencji 79 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wzrost jakości kształcenia w 5 szkołach zawodowych. Cel ten zostanie osiągnęty poprzez realizację zajęć specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół.Cel projektu bardzo dobrze wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: „Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie„.

Więcej szczegółów…

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin uczestnictwa …

Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel …

Deklaracja uczestnictwa …

Formularz zgłoszeniowy – uczeń …

Deklaracja uczestnictwa – uczeń …