Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Technik administracji

To zawód dla osób zainteresowanych pracą biurową zarówno w sektorze państwowym, jak również prywatnym. Technik administracji (kod zawodu: 334306) zajmuje się jednak nie tylko kwestiami związanymi ze sporządzaniem oraz obiegiem dokumentów w urzędzie lub przedsiębiorstwie, lecz także może zarządzać niewielkim zespołem czy też obsługiwać interesantów.

Zajęcia na kierunku technik administracji są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę i koncentrują się na poznawaniu i interpretacji przepisów prawa oraz rozwijaniu umiejętności miękkich takich jak:
– prowadzenie rozmów,
– rozwiązywanie konfliktów,
– radzenie sobie w stresujących sytuacjach.

Dodatkowym atutem osób zainteresowanych pracą w tym zawodzie będzie zdolność koncentracji, dobra pamięć, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, a także dobra organizacja stanowiska pracy.Jakie obowiązki ma technik administracji?

Przede wszystkim jego praca polega na interpretacji przepisów prawa, rozwiązywaniu różnego typu spraw urzędowych, a także obsłudze interesantów.

Technik administracji zajmuje się sporządzeniem niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy oraz cywilnego. Zajmuje się ponadto przygotowywaniem korespondencji, a także organizacją spotkań służbowych. Poza tym do jego obowiązków należeć może również prowadzenie postępowań administracyjnych. Technik może je wszczynać, prowadzić rozprawy, a także sporządzać stosowną dokumentację na każdym etapie postępowania. Posiada również wiedzę i umiejętności w zakresie sporządzania analiz oraz sprawozdań finansowych dotyczących budżetu państwa czy też jednostki samorządu terytorialnego.

Absolwent tego kierunku zna również pojęcie oraz stosuje w praktyce prawa związane z tajemnicą służbową oraz ochroną danych osobowych. Sprawnie dokonuje również selekcji danych statystycznych oraz zna cele i zasadność stosowania różnych rodzajów badań statystycznych.Gdzie znaleźć pracę po uzyskaniu dyplomu?

Absolwenci naszej szkoły na kierunku technik administracji mają możliwość podjęcia pracy między innymi w państwowych oraz samorządowych jednostkach. Zatrudnienie mogą znaleźć więc zarówno w urzędach miejskich czy też w wojewódzkich, jak również w takich instytucjach jak ZUS lub Państwowa Inspekcja Pracy. Osoby, które uzyskały ten tytuł, mogą ubiegać się również o stanowisko w sądach, bankach, a także w działach księgowo-kadrowych w państwowych instytucjach oraz w prywatnych przedsiębiorstwach.Perspektywy zatrudnienia:

 • Organy administracji samorządowej – urzędy gminne, powiatowe, miejskie
 • Urzędy administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, ZUS, PIP, PIH itd.)
 • Banki, firmy ubezpieczeniowe, sądy
 • Działy kadr, księgowe i finansowe firm i instytucji

Przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy administracji i prac biurowych
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań
 • Język obcy zawodowy

Wiedza i umiejętności absolwenta:

 • Wykonywanie prac biurowych – sporządzanie dokumentów urzędowych, aktów normatywnych i administracyjnych, prowadzenie korespondencji, sporządzanie sprawozdań, notatek służbowych, protokołów
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, sporządzanie umów cywilnoprawnych, przechowywanie dokumentów według przepisów
 • Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji niezbędnych w procesach administracyjnych
 • Wykorzystywanie urządzeń techniki, programów komputerowych i internetu w celu usprawnienia pracy biurowej
 • Prawidłowe stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej w rozmowie z interesantem
 • Rozwiązywanie problemów interesantów w zgodzie z obowiązującym prawem
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, socjologii i psychologii społecznej, prawa pracy i prawa cywilnego i umiejętność wykorzystania ich w praktyce
 • Znajomość słownictwa z zakresu administracji w języku angielskim
 • Przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej instytucji
 • Kompletowanie i wykorzystywanie informacji przydatnych w procesach decyzyjnych
 • Określanie zasad i nadzorowanie usług wykonywanych przez zewnętrzne organizacje i firmy
 • Znajomość i wykorzystanie w praktyce metod analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej
 • Znajomość zasad postępowania i procesów prowadzących do wydania decyzji administracyjnej
 • Publiczna godna reprezentacja stanowiska urzędu
 • Umiejętność pracy w zespole i zdolność do samodzielnej organizacji pracy
https://www.youtube.com/watch?v=m55IcBAU0wY