Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Jest to zawód, który pozwala dbać o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort ludzi w ich zakładach pracy. Technik BHP jest bowiem osobą, której zadaniem jest nadzorowanie pracodawców, pracowników, a także stanu obiektów pod kątem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym może prowadzić on rejestr wypadków w zakładzie pracy, a także ustalać ich przyczyny czy też sugerować wprowadzenie zmian mających na celu minimalizowanie potencjalnych zagrożeń. Co równie istotne rolą osoby posiadającej ten tytuł jest także prowadzenie szkoleń mających na celu odpowiednie przygotowanie ludzi to bezpiecznego wykonywania ich zawodów.

Odpowiednio wykwalifikowany technik BHP powinien więc znać aktualne przepisy prawne oraz zasady dot. ergonomicznych warunków pracy, a także być odpowiednio przygotowanym do wystąpień publicznych oraz przekazywania swojej wiedzy kolejnym osobom. Technik BHP to osoba, która poprzez prowadzenie szkoleń przygotowuje pracowników do bezpiecznego wykonywania swojej pracy, prowadzi rejestr wypadków w zakładzie pracy, ustala ich przyczyny i przedstawia swoim przełożonym analizy i propozycje zmian mających na celu zminimalizowanie zagrożenia. Technik BHP nadzoruje przestrzeganie przez pracowników zasad BHP, a także sprawdza, czy stan danego obiektu jest zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. To odpowiedzialna praca, która wymaga zaangażowania i znajomości obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik BHP powinien umieć samodzielnie organizować swoją pracę, być spostrzegawczy i komunikatywny. Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz łatwość prowadzenia szkoleń to cechy, które są pożądane na tym stanowisku. Absolwenci kierunku są poszukiwani na rynku pracy.  Znajdą zatrudnienie w zakładach pracy i przedsiębiorstwach jako inspektor ds. BHP, w Państwowej Inspekcji Pracy oraz firmach zajmujących się organizacją szkoleń.Jakie kwalifikacje mogą uzyskać słuchacze kierunku technik BHP?

W klasyfikacji zawodów i specjalności do zawodu tego przypisany został symbol cyfrowy 325509. Wyodrębniona w jego przypadku kwalifikacja to natomiast:

 • BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe słuchacze podejść mogą na koniec nauki na tym kierunku. W szkołach policealnych Pascal trwa ona 1,5 roku.Jakie są perspektywy pracy chcąc posiadać tytuł technika BHP?

Każdy pracodawca, bez względu na branżę, zobligowany jest to przestrzegania w swojej firmie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli zatrudnia on pracowników musi on dodatkowo organizować dla nich szkolenia w tym zakresie. Z tego względu na rynku jest duże zapotrzebowanie na osoby posiadające aktualną wiedzę z tej dziedziny, a jej możliwości w zakresie szukania zatrudnienia są szerokie.

Wykwalifikowany technik BHP może podjąć pracę w Państwowej Inspekcji Pracy, a także w różnego typu firmach, zakładach pracy i instytucjach, które prowadzą własne działy bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym może zostać zatrudniony w firmach consultingowych, a także organizujących szkolenia dla pracodawców i ich pracowników. Możliwe jest oczywiście także założenie własnej działalności gospodarczej tego rodzaju.Perspektywy zatrudnienia:

 • Przedsiębiorstwa i zakłady pracy prowadzące dział BHP
 • Instytucje, organizacje prowadzące dział BHP
 • Firmy organizujące szkolenia z zakresu BHP

Przedmioty:

 • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania
  bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
 • Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Język obcy zawodowy

Wiedza i umiejętności absolwenta:

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w miejscu pracy
 • Znajomość zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad BHP
 • Znajdowanie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zawodowego w miejscu pracy
 • Prawidłowe ocenianie stopnia ryzyka i zagrożenia powodowanego przez czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne w miejscu pracy
 • Umiejętność rozwiązywania bieżących problemów związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy
 • Przygotowywanie analiz i raportów
 • Zdolność przewidywania konsekwencji decyzji podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ergonomii
https://www.youtube.com/watch?v=up8-PWH38xA